Akut utredning/behandling HvB

Vi tar emot familjer eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer.

Akut utredning/behandling HvB 24/7

Vi tar emot familjer eller ensamplacerade barn/ungdomar från 12 år för utredning behandling, även i akuta situationer. Insatserna sker i lägenheter vilket minimerar risker det innebär att vistas med andra klienter. Vi har en beredskap att ta emot placeringar dygnet runt.  

Våra utredare och behandlare är högutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med familjer med stort behov av stöd. Vi anpassar personaltätheten efter behov och har vaken natt i de fall det behövs.

Vi arbetar efter Signs of safety och genomför all dokumentation enligt BBIC. Vi kan vid behov göra säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety, eller genomföra triangulerande samtal enligt Haldor Övereide. Vid behov använder vi av CARE- index, som bedömer spädbarns anknytning.  Vi erbjuder alltid eftervårdsarbete i familjernas hem eller i ett Jour- eller familjehem. Vi tar emot akut och tar även emot skyddsplaceringar. Vi är utbildade att utreda enligt FREDA-modellen.

Kontakt och förfrågningar:
Växel/Akut: 08-603 35 00
E-post: info@deltagruppen.nu

Biträdande Enhetschef: Daniel Tahiri, daniel.tahiri@deltagruppen.nu

Enhetschef: Amira Shaaban, 070-497 99 82, amira.shaaban@deltagruppen.nu

Kontakta oss gällande akuta insatser

Skicka ditt meddelande direkt till oss! Vi återkommer så fort vi har möjlighet!

Vi som arbetar med akut utredning/behandling HvB

Intensivutredningar

Ann Åberg

Socionom

Ann har arbetat med intensivutredningar och hemmaplansbaserade utredningar sedan 1994, mestadels inom det kommunala bolaget AB Vårljus.

Hon har stor erfarenhet av att arbeta i komplexa ärenden och har hög spädbarnskompetens. Ann är utbildad i Care-Index, en metod i att bedöma små barns anknytning. Ann är även utbildad KIBB behandlare och har hög kompetens i att arbeta med familjer där det förekommer/ misstänks förekomma våld.

Kontakt: ann.aberg@deltagruppen.nu

 

Intensivutredningar hos Deltagruppen

Irene Spångberg

Socionom

Irene är socionom och har många års erfarenhet av barnavårdsutredningar och myndighetsutövning. Irene har tidigare arbetat i ett säkerhetsplaneringsteam och har kompetens och erfarenhet av att göra säkerhetsplaner.  Hon är även vidareutbildad i Signs of Safety och samtal med barn enligt Haldor Övereides metod.

Hon har hög kompetens i samspel, anknytning samt att kunna skriva högkvalitativa utredningar och observationsunderlag till uppdragsgivare.

Kontakt: irene.spangberg@deltagruppen.nu

Några av våra metoder

CARE index, en videobaserad utredningsmetod, blev utvecklat av Patricia Crittenden för forskningsbruk. Den passar mycket bra för att screena för riskbedömningar, vägleda i interventioner och bedöma det känslomässiga samspelet mellan förälder/omsorgsperson och spädbarn från fyra veckors ålder. Metoden är ett verktyg som bekräftar eller förkastar personalens observationer av samspelet i utredningssyfte.

Man screenar sju aspekter på samspelsbeteendet mellan förälder och barn.

  • Ansiktsuttryck
  • Vokalisering
  • Position och kroppskontakt
  • Aktivitet och affektnivå
  • Turtagning
  • Kontroll
  • Val av aktivitet
  • Förälder och barn utvärderas var för sig utifrån de sju aspekterna på samspelsbeteendena och analysen av det visar var den känslomässiga anknytningen hamnar på en skala. Skalan delas in i tre kategorier.

Dyadisk synkroniseringsskala

Adekvat samspel, tillräckligt gott för att barnet ges god möjlighet till att känslomässigt knyta an på ett tryggt sätt till föräldern.

Inadekvat samspel, som ger en signal om att interventioner behövs som kan leda till ett adekvat samspel.

Riskfyllt samspel, där avsaknad av empati och mentaliserings-förmåga hos omsorgspersonen är låg eller obefintlig och barnet riskerar bli deprimerat och i värsta fall om det är ett litet spädbarn avlida på grund av det frånvarande inkännandet av barnets känslomässiga behov för positiv utveckling av den känslomässiga anknytningen.

Genomförandet

Förälder/omsorgsperson får uppgiften att umgås med sitt barn, välja position och aktivitet. Barnet skall vara i gott skick vad gäller att vara utsövt, matat och bytt på. Förutsättningarna för ett gott samspel ska vara så goda som möjligt.

Personal filmar dyaden i max tre minuter. Det är viktigt att få med bådas ansikten och att ljudupptagningen är god. Därefter kan person utbildad i metoden CARE index analysera samspelet utifrån aspekterna med stöd av en gedigen manual.

Detta är ett bra verktyg som kompletterar observationer i en omsorgsutredning av små barn.