Familjerådgivning

Deltagruppen har avtal med 19 kommuner i Stockholms län när det gäller familjerådgivning. 

Familjerådgivningen är subventionerad för dig som är skriven i någon av våra avtalskommuner

Deltagruppen tillhandahåller erfarna psykoterapeuter inom familjerådgivning och terapi. Våra välutbildade familjerådgivare kan snabbt erbjuda er tider under flexibla tider. Vi genomför vi våra möten i trevliga lokaler i City/Norrmalm (Markvardsgatan 5) samt nära Södermalm (Hästholmsvägen 32). Mottagningarna ligger i anslutning till kommunikationer med goda parkeringsmöjligheter. 

Vi hjälper er med frågor som rör till exempel:

  • Samspel
  • Kommunikation
  • Konflikter
  • Kriser
  • Intimitet/Närhet
  • Utmaningar i livets olika faser
  • Tidigare upplevelser som försvårar relationen

Våra specialister inom familjerådgivning arbetar med metoder som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Den teoretiska grunden vilar på psykodynamisk grund, traumateori, anknytningsteori, KBT och sexologi. Vi har även stor kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionshinder hos både barn och vuxna. Tillsammans med er lägger vi upp samtalen efter era önskemål och vi arbetar med en långvarig förändring. 

Vill du veta mer eller ställa en fråga?

Skicka ditt meddelande direkt till oss!

Vi har avtal med följande kommuner

Det innebär att familjerådgivningen är subventionerad. Du kan läsa mer om villkoren i din kommun på respektive kommun- sida.

Deltagruppens familjerådgivare​

Beatrice Nellbrandt

Leg. psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och auktoriserad socionom. 

Särskilt specialiserad är jag på anknytningsbaserade par- och föräldrasamtal.  Som familjerådgivare använder jag mig av 25-års arbetslivserfarenhet inom familjeinriktade verksamheter som kommunal individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatri samt primärvårdens psykosociala vård för vuxna och barn. 

Jag har utifrån detta fördjupad kunskap om utvecklingspsykologi, neuropsykiatriska svårigheter, psykisk ohälsa och relationskonflikter. 

Martin Krook

Socionom & Terapeut

Jag är Socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning mot barn och ungdomar. Min legitimationsgrundande utbildning är pågående med inriktning KBT och Schematerapi.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt föräldrar med barn med särskilda behov. Jag har en lång ledar- chefserfarenhet på olika nivåer.

Som familjerådgivare är jag van vid att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, respekt, intimitet, barnuppfostran och acceptans. Jag har arbetar med paren för att ge verktyg till  långvarig förändring.

Jag tar emot individuella psykoterapier till rabatterat pris under min utbildning

 

Subventionerad familjerådgivning

Carolin Clemente

Socionom & terapeut

Jag är socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Under flera år har jag arbetat med familjer, både i enskilda och gemensamma samtal inom öppenvård, socialtjänst och har lett både barn- och föräldragrupper inom familjer med missbruksproblematik. Dessutom arbetar jag även för Svenska Handbollförbundet med frågor som rör våld och övergrepp inom idrotten. Bland annat genom handledning och föreläsning. Förutom svenska talar jag även engelska, finska och spanska. Jag har fördjupad kunskap inom ångestproblematik, våld i nära relation, övergrepp och trauma.

Jag bedriver psykoterapi både individuellt, i par och med hela familjen, under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Bengt- Göran Lindberg

Leg. psykoterapeut

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning par och familjeterapi, diplomerad psykodramatiker och handledarutbildad. Jag uppfyller även kraven som auktoriserad familjerådgivare. 

Jag arbetar med feedback informerad behandling(FIT). 
Mina erfarenheter med familjeterapeutiskt- och familjerådgivningsarbete sträcker sig tillbaka till början av 1990-talet. Jag strävar efter att skräddarsy behandlingen med dom jag möter och fokus för samtalen kan därför se olika ut beroende på behov. Viktiga referenser för mig är teorier om anknytning, kognitiva teorier, kunskap om hjärnan och forskning kring faktorer som kan få nära relationer att fungera bättre.

Eva Marie Sundberg

Leg. Psykoterapeut

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och auktoriserad familjerådgivare med sexologisk vidareutbildning. Vidare är jag utbildad psykoterapilärare och handledare och har kompletterande KBT-utbildning.

Jag har arbetat som familjerådgivare och familjeterapeut under hela mitt yrkesliv och  har lång erfarenhet av att möta par, familjer och enskilda i livets olika faser och av frågor som rör de nära relationerna. Jag har spetskompetens på det sexologiska området och kring föräldraskap och barn- och ungdomspsykologiska aspekter.

Christina. Lundmark

Leg. Psykoterapeut

Jag är socionom, Legitimerad Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag har även utbildning i Systemisk Familjeterapi. Vidare är jag utbildad i EFT, Emotional  Focused Therapy, en metod i arbetet  med par. Jag har gått kurs i sexologi och trauma utifrån EFT-metoden. Jag har även utbildning i Kroppsinriktad Psykoterapi samt utbildning i ATV, Alternativ till våld i nära relation.

Jag har mångårig erfarenhet av behandlingsinriktat och terapeutiskt arbete med familjer och individer inom Socialtjänsten. I arbetet med familjer har fokus i huvudsak varit att arbeta med förbättring avseende familjers relationer och samspelsmönster. Det har även handlat om föräldrastöd.

Nicklas Lakso

Leg. Psykoterapeut

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, handledare och lärare i psykoterapi, KBT. Jag har HBTQ-certifiering från region Stockholm. 

Jag har tidigare jobbat med alla åldersgrupper inom bland annat vuxenpsykiatri, BUP, primärvård, på institutioner och i socialtjänsten och är utöver ovannämnda utbildningar även utbildad i bland annat schematerapi, familj- och nätverksarbete, psykodynamisk terapi, systemisk terapi, motiverande samtal, affektiv psykoterapi, mentaliseringsbaserad terapi, föräldrastödsprogram, anhörigarbete, sorgearbete osv.

Jag jobbar i dagsläget med familjerådgivning, parterapi, enskilda terapier och utbildningsterapier för studerande på psykykoterapiutbildningar på såväl grundläggande som avancerad nivå. Jag håller utbildningar i bland annat KBT, ACT, Deliberate practice (målmedveten träning). 

Anders Wächter

Leg. psykoterapeut

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och  handledar/lärar utbildad i psykoterapi.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga, familjer och par i socialtjänst, barnpsykiatri och familjerådgivning.

Jag har under mitt långa yrkesliv med människor skaffat mig en fördjupad kunskap om anknytning, neuropsykiatriska diagnoser och mentalisering samt att möta par och familjer i olika situationer och påfrestningar på de nära relationerna. 

Familjerådgivning i Stockholm

Frida Johansson

Socionom & terapeut

Jag är socionom och har en grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Vidare har jag en påbyggnadsutbildning inom familjesamtal och nätverksarbete. Jag har också en grundutbildning i EFT – emotionell fokuserad terapi för par. Jag har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga och deras föräldrar både inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har fördjupad kunskap inom psykisk ohälsa, relationsproblem och ångestproblematik.

Jag bedriver psykoterapi, både individuellt, i par och med hela familjen under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Här hittar du oss

Kontakt och förfrågningar:
Enhetschef: Martin Krook

Några av våra metoder inom terapi

ESIT vänder sig främst till par som på kortare varsel vill komma på endast ett samtal eller ett fåtal med familjerådgivare. Ett samtal i taget fokuserar på parets mest aktuella problematik här och nu där terapeuten tillsammans med paret utformar målet med samtalet. Tillsammans under en och en halv timme försöker vi tillsammans sätta ord på saker som annars är svåra att prata om eller som ofta leder till konflikter.

Vi försöker komma fram till konstruktiva lösningar som båda i relationen kan acceptera.  Under samtalen lyssnar vi på varandra och reflekterar över det som sägs. Målet med samtalet är att paret ska få nya perspektiv på problemet och därmed agera annorlunda i relationen. Man bygger också på starka sidor hos paret och letar aktivt efter undantag från problemet för att också kunna lära av situationer som fungerar.

ESIT är inspirerad av narrativ terapi där man utgår från att människor skapar historier och berättelser om sig själva och livet som oftast blir problemfokuserat. Istället hjälper terapeuten att vidga parets berättelse för att skapa en mer konstruktiv berättelse som minskar lidandet. ESIT utgår även från ett lösningsfokuserat arbetssätt där terapeuten fokuserar på vad paret redan gör vill och önskar och fokus blir att påminna paret om att fortsätta med detta. 

Paret får i slutet av samtalet även med sig en lämplig hemuppgift för att uppnå och vidmakthålla de nya insikterna som samtalet har gett.

Acceptance and Commitment ­ Therapy är en modern form av kognitiv beteendeterapi, som kan vara hjälpsam vid de flesta psykiska problem och även relationsproblem. Terapiformen betonar växtkraften inom oss människor och att vi har möjlighet att hantera svårigheter och välja hur vill leva, på ett mer långtgående och genomgripande sätt än vad vi kanske tror.

Med ACT får du hjälp att identifiera vad som är viktigast för dig i livet.

Det vill säga hur du kan använda dina djupgående värderingar som en kompass för den riktning du vill gå livet. Du får också hjälp med strategier att hantera smärta och svårigheter du inte kan förändra och mer behöver hantera. Detta leder till  att du inte fastnar i onödig kamp med saker som än så inte går att påverka. Inom ACT tänker vi att det ofta är våra sätt att lösa svårigheter på ett destruktivt sätt, som blir mer problematiska än själva problemet man vill lösa. Du får lära dig förhållningssätt och tekniker som hjälper dig att hantera psykisk och fysisk smärta utan att du behöver fly eller undvika.

När du vet vart du vill i livet innehåller ACT, träning i hur du genom medvetet handlande kan närma dig just din livs-riktning genom konkreta handlingar och beteenden. Den som vill må fysiskt bättre, kanske kan börja med att promenera 10 minuter om dagen för att sedan ta större steg. Den som vill ha en bättre relationen med sin partner kan få i hemuppgift att lyssna med full uppmärksamhet på partnern i fem minuter varje dag och notera vilken skillnad det blir.

ACT har sina rötter i beteendeterapi, existentiell och österländsk filosofi och har fokus på hur vi kan leva livet utifrån våra förutsättningar på ett så rikt sätt så möjligt och strävar inte efter att på ett orealistiskt sätt efter att vi ständigt ska vara lyckliga och utan problem.

För dig som blir nyfiken hänvisar vi till en bra hemsida nedan: https://livskompass.se/act/vad-ar-act/

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teori och ett humanistiskt synsätt. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livets gång. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans.

I mötet med klienten är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå klientens problem och belägenhet. Samarbete och kontakt jämsides med acceptans är grundförutsättningar, där acceptans innebär att terapeuten inte värderar och bedömer det som berättas, utan vill snarare komma att förstå mening och sammanhang. Man ger inte heller råd och anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför klienten har hamnat ur kurs. Terapeutens tolkning av klientens överföringar – känslor och förhållningssätt från tidigare relationer är en viktig komponent, precis som den stödjande och bekräftande terapeutiska relationen för att ge klienten en möjlighet till tillit, insikt om hur man själv fungerar vad gäller rädslor och försvar, och om möjliga lösningar.

För vem?

Psykodynamisk psykoterapi är bra för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd samt för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring. Liksom i alla psykoterapiformer behöver personen vara villig att ta en aktiv del i det psykoterapeutiska arbetet vilket i psykodynamisk psykoterapi innebär att berätta om sig själv, sina känslor och sina relationer så öppet det går. Vanliga orsaker till att personer söker sig till psykoterapi kan vara svårigheter i relationer, i relation till sig själv och andra, nedstämdhet, oro, hopplöshetskänslor, ångest och trauma. Det kan också vara så att du känner av att du är i behov av förändring i ditt liv, utan att veta varför. Personer som söker psykoterapi behöver inte på förhand veta vilken slags hjälp hen behöver.

Nästan alla kan således ha nytta av en psykodynamisk psykoterapi men hur lång terapin behöver vara beror på vem personen är och vilka svårigheter man önskar ha hjälp med. För att kunna tillgodogöra sig en psykodynamisk korttidsterapi behöver man ha ett visst mått av förmåga att knyta an i en ömsesidig relation samt kunna reflektera kring sig själv och sina känslor. Personer med mer omfattande svårigheter att relatera eller reflektera behöver oftast längre tid på sig.

Hur?

Psykoterapin innebär ett nära samarbete mellan psykoterapeut och patient inom ramen för en trygg relation och ett samarbetskontrakt. Vanligtvis träffas terapeuten och patienten en gång i veckan under en avtalad tid som är återkommande. Psykoterapins längd varierar och bedöms utifrån patientens unika behov och samarbetskontraktet är oftast inte tidsbegränsad vilket möjliggör både korttidsterapi och psykoterapi under flera år.

Psykoterapin kan bedrivas med en individ, ett par, en familj eller en grupp. Psykoterapeutens arbetssätt skiljer sig en del beroende på hur lång terapin är tänkt att bli och hur omfattande målen är. I en korttidsterapi kommer psykoterapeuten att vara ganska aktiv i att ställa frågor och hjälpa patienten att hålla fast vid de frågor och det fokus man kommit överens om. Det samma gäller oftast i parterapier och familjeterapier. I en långtidspsykoterapi ser arbetssättet annorlunda ut. Terapeuten blir mindre styrande och lämnar ett större utrymme för patienten att följa det som dyker upp i stunden. Detta möjliggör en djupare bearbetning av problemen.