Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet syftar till att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och de behov som finns hos våra klienter och kunder.

Deltagruppens ledningssystem för kvalitet består av tre huvudsakliga områden, nämligen processer för:

 1. Kvalitet i klientarbetet
 2. Samverkan
 3. Systematiskt förbättringsarbete

Ledningssystemet innehåller en struktur för

 • vad som ska göras (utgår från lagstiftning, föreskrifter, policys)
 • hur det ska göras (utgår från gemensamma riktlinjer samt processbeskrivningar på enhetsnivå)
 • när och hur uppföljning och utvärdering ska ske
 • vem som ansvarar för olika delar

Systematiskt förbättringsarbete
Inom ramen för egenkontrollen görs varje år en uppföljning av processer och rutiner i verksamheterna utifrån en gemensam granskningsmodell.

Egenkontrollen omfattar även:

 • synpunkter och klagomål
 • mätning av klient- och kundtillfredsställelse
 • kvalitetsrevision i det enskilda ärendet
 • tillsynsrapporter
 • avvikelserapportering

Resultatet ligger till grund för de förbättringsområden som dokumenteras i enheternas kvalitetsberättelser.